Anunț acordare rechizite școlare și tichete sociale pentru sprijin educațional

În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară- adică maxim 1115 lei venit net în luna iulie 2020 pe fiecare membru din familie.

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți.

Acest dosar pentru obținerea de rechizite școlare gratuite va duce și la adăugarea elevului în lista destinatarilor finali de tichete sociale pentru sprijin educațional conform OUG 133/2020 (tichet unic/ an școlar în valoare de 500 de lei).

Dosarele se depun la secretariatul liceului până miercuri, 16 septembrie 2020, ora 16.

Lista actelor necesare la dosar:

  1. Cerere;
  2. Copii după C.I. (buletin) sau certificate de naștere pentru părinți/tutori/reprezentanți legali și pentru toți copiii aflați în componența și în întreținerea familiei;
  3. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2020. Se depune la dosar unul sau mai multe acte în variantele:
  • Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2020;
  • Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
  • Adeverință de la ANAF;
  • Ancheta socială de la Serviciul Public de Asistență Socială – primărie;
  • Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri (data în fața unui reprezentant din primărie sau școală);
  • Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți (daca este cazul primirii bursei in luna iulie 2020);
  • Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).