Admiterea în învățământul liceal de stat – iulie 2024

În atenția absolvenților claselor a VIII-a A și a VIII-a B

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a și verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată, se va face în data de 12 iulie 2024, începând cu ora 9 la sediul Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani.

Informații suplimentare legate de admiterea în învățământul liceal de stat și particular pot fi obținute de pe pagina dedicată (click aici).

Admiterea în învățământul profesional de stat – etapa I (11 iulie 2024)

Pentru anul școlar 2024 – 2025, Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” are cuprinse în planul de școlariza două clase de învățământ profesional, cu un număr de 48 de locuri, domeniul Turism și alimentație, calificare profesională Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (cod 599).

Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional, înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional, a elevilor din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare (care nu au împlinit 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025) , se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial pe care a absolvit-o candidatul.

Fișa de înscriere se depune în data de 11 iulie 2024, între orele 9 – 15, la sediul liceului.

Unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional, fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul profesional, pentru fiecare etapă menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

Informații suplimentare pot fi obținute de pe pagina dedicată (click aici)

Evaluarea națională 2024 – clasa a VIII-a

Au fost afișate rezultatele inițiale, înainte de contestații, ale Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a. Rezultatele pot fi vizualizate aici. Rezultatele sunt publice 48 de ore.

Contestațiile se depun în Centrul de Examen de la Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani în zilele de 03 iulie 2024 (în intervalul orar 16.00 – 19.00) și 04 iulie 2024 (în intervalul orar 8.00 – 12.00).

În cazul în care candidatul depune contestație la ambele probe, atunci acesta va completa
două cereri, care se vor înregistra individual (nu se depune contestație pentru ambele
discipline pe același formular).

Cererea, însoțită de o copie după actul de identitate, va fi semnată de părinte/reprezentant legal și elev.

Informații privind desfășurarea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat – sesiunea iulie 2024

În atenția candidaților înscriși pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat

Probele scrise se vor desfășura la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani după următorul calendar:

  • 1 iulie 2024 – proba Ea) Limba și literatura română
  • 2 iulie 2024 – proba Ec) Matematică
  • 4 iulie 2024 – proba Ed) la alegere Geografie sau Logică, argumentare și comunicare

Repartizarea candidaților pe săli pentru proba de Limba și literatura română se va afișa în data de 30 iunie 2024 la Centrul de examen de la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani.

Repartizarea candidaților pe săli pentru probele din zilele de 2 și 4 iulie 2024 vor fi afișate la Centrul de examen de la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani cu o zi înainte de susținerea examenului.

Accesul în centrul de examen de la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” se face în fiecare zi în care sunt programate probele scrise în intervalul orar 7,00 – 8,00.

Accesul în sălile de examen se face pe baza unui act de identitate, până la ora 8.30, cu respectarea prevederilor metodologiei de examen.

Extras metodologie de examen

Art. 50.(5) Se interzice candidaților să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Informații privind organizarea și desfășurarea probelor scrise ale examenului de Evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a

În conformitate cu O.M.E. nr 6155 din 31.08..2023 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2023 – 2024, în zilele de 25 și 27 iunie sunt programate următoarele probe scrise:

  • 25 iunie 2024 – Limba și literatura română
  • 27 iunie 2024 – Matematica.

Probele scrise încep la ora 9 (durata fiecărei probe scrise este de 2 ore).

Repartizarea candidaților pe săli este afișată la avizierul liceului.

Accesul în sălile de examen se face cu respectarea strictă a prevederilor articolului 8 din O.M.E. nr. 6155 din 31.08.2023 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2023-2024. Accesul în sala de examen se face pe baza unui act de identitate.

Înainte de a intra în sala de examen, candidații vor preda bagajele la sala de bagaje (et. II, cl. a V-a A) în intervalul orar 8 – 8.30.

Art.8

(2) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ — centru de examen în acest scop.

(3) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (2) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.

(4) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(5) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip loT, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/ care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul.

 (6) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (4)—(6) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc.

(8) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

(9) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (2)—(8) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

(10)     După parcurgerea pașilor menționați la alin. (9), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (2)—(8) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (4)—(6) are drept consecință măsurile menționate la alin. (7) și (8).

Anunț – condiții specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante pentru anul școlar 2024 – 2025

Având în vedere OME nr. 6877 din 22 decembrie 2023, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” din Pașcani, județul Iași, au fost aprobate condițiile specifice de ocupare a posturilor/catedrelor vacante pentru anul școlar 2024 – 2025 de la Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ.

Lista posturilor, condițiile specifice și grila de evaluare pot fi consultate în pagina dedicată mobilității personalului didactic aici.

Anunț – Simularea Examenului de Evaluare Națională – clasa a a VIII-a

În conformitate cu OME nr 6760 din 07.12.2023 privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2023 – 2024, în zilele de 5 și 6 februarie sunt programate următoarele probe scrise:

  • 5 februarie 2024 – Limba și literatura română
  • 6 februarie 2024 – Matematica.

Probele scrise de desfășoară în intervalul 9 – 11 (durata fiecărei probe scrise este de 2 ore).

Accesul în sălile de examen se face cu respectarea strictă a prevederilor articolului 7 din OME nr. 5241 din 31.08.2022, în intervalul 8 – 8,30, pe baza actului de identitate.

Înainte de a intra în sala de examen, candidații vor preda bagajele la sala de bagaje (et. II, cl. a VI-a A).

Art.7

(1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările

scrise.

(7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

Comunicarea rezultatelor se va face în data de 23 februarie 2024.