Tichete sociale

Actualizare 27 octombrie

Depunerea cererilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic se prelungește pănă la data de 3 decembrie 2023.

În baza prevederilor Ordonanței de urgență nr. 83/2023 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de preșcolari și elevi dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile, copiii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial beneficiază de un sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic pentru achiziționarea de materiale școlare, constând în rechizite și îmbrăcăminte necesare în actul educațional.

În anul școlar 2023 – 2024, sunt eligibili pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic elevii din învățâmântul de stat primar și gimnazial, înscriși la cursuri de zi și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 1500 lei.

Reprezentantul legal sau reprezentanții legali, tutorele/tutorii potențialilor destinatari finali, care se încadrează în condițiile de eligibilitate depun la unitatea de învățământ o Cerere de acordare a tichetului social pe suport electronic în termen de maximum 45 zile calendaristice de la începutul cursurilor (data de 27 octombrie 2023).

În vederea completării cererilor se va avea în vedere componența familiei definită la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 33/2001, aprobată prin Legea 126/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  •  soțul, soția și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și se gospodăresc împreună;  
  • se asimilează termenului de familie și persoana singură cu copii aflați în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună.