Liceu

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2024— 2025 se desfășoară în conformitate cu OM 6154 din 31 august 2023 și a anexelor aferente.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2024-2025 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, și cu prevederile prezentului ordin.

Broșura de admitere pentru județul Iași poate fi descărcată de mai jos.

Broșura de admitere – volumul I

Absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare, care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025. Pentru continuarea studiilor de către acești absolvenți se aplică prevederile regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației.

Absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025 și care au participat la procesul de admitere în anii precedenți, dar nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, pot participa la procesul de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Prin excepție de la prevederile art. 5 alin. (2) și (4) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, pentru repartizarea computerizată, în cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală de absolvire a claselor V – VIII;

b) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale;

c) nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale;

Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor care doresc să participe la admiterea computerizată în alt judeţ se realizează la unitatea de învăţământ din care provin candidaţii, conform unei proceduri elaborate de Comisia naţională de admitere, care stabileşte, prin procedură, şi modalităţile de completare a opţiunilor şi de transmitere a fişelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date şi de comunicare a rezultatelor acestor candidaţi.

Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform modelului stabilit de Comisia Naţională de Admitere şi transmis comisiilor de admitere judeţene. Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfăşoară conform calendarului.

Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024—2025, repartizarea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face în două etape.

ETAPA I

La repartizarea computerizată, realizată în prima etapă de admitere, participă numai elevii care au susținut evaluarea națională.

Completarea fișelor cu opțiuni, precum și verificarea fișelor martor, se face în perioada 11 – 19 iulie 2024, conform graficului stabilit la nivelul unității școlare.

La ședințele de completare a fișelor cu opțiuni și de verificarea a fișelor martor, participă obligatoriu candidatul însoțit de un părinte/reprezentant legal.

Repartizarea computerizată și afișarea rezultatelor se face în data de 24 iulie 2023.

ETAPA a II -a

A doua etapă a admiterii se desfășoară în perioada 2 – 20 august 2024. Repartizarea candidaților și afișarea rezultatelor din această etapă se realizează în perioada 19 – 20 august 2024.

La această etapă participă:

  • candidații care au fost repartizați în prima etapă dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat şi candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat.
  • candidații care nu au susținut evaluarea națională.

Repartizarea candidaţilor menţionaţi mai sus, în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2023- 2024 se realizează de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform unei proceduri aprobate de aceasta, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar şi comunicată unităţilor de învăţământ.