Liceu

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023— 2024 se desfășoară în conformitate cu OM 5243 din 31 august 2022 și cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011— 2012.

Broșura de admitere pentru județul Iași poate fi descărcată de mai jos.

Broșura de admitere – volumul I

Broșura de admitere – volumul II

Absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023—2024 și care au participat la procesul de admitere în anii precedenți, dar nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, pot participa la procesul de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2023—2024.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor care doresc să participe la admiterea computerizată în alt judeţ se realizează la unitatea de învăţământ din care provin candidaţii, conform unei proceduri elaborate de Comisia naţională de admitere, care stabileşte, prin procedură, şi modalităţile de completare a opţiunilor şi de transmitere a fişelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date şi de comunicare a rezultatelor acestor candidaţi.

Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform modelului stabilit de Comisia Naţională de Admitere şi transmis comisiilor de admitere judeţene. Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfăşoară conform calendarului.

Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023—2024, repartizarea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face în două etape.

ETAPA I

La repartizarea computerizată, realizată în prima etapă de admitere, participă numai elevii care au susținut evaluarea națională.

Completarea fișelor cu opțiuni se face în perioada 6 – 14 iulie 2023, conform graficului stabilit la nivelul unității școlare.

Repartizarea computerizată și afișarea rezultatelor se face în data de 19 iulie 2023.

ETAPA a II -a

A doua etapă a admiterii se desfășoară în perioada 28 iulie – 9 august 2023. Repartizarea candidaților și afișarea rezultatelor din această etapă se realizează în perioada 10 – 11 august 2023.

La această etapă participă:

  • candidații care au fost repartizați în prima etapă dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunţat, în scris, la locul ocupat şi candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat.

Repartizarea candidaţilor menţionaţi mai sus, în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2023- 2024 se realizează de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform unei proceduri aprobate de aceasta, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar şi comunicată unităţilor de învăţământ.

Repartizarea acestor candidați în clasele în care, în urma primei etape de admitere, efectivul de elevi este egal sau mai mare decât media legală de 24 de elevi, se face cu respectarea criteriului referitor la media de admitere.

Absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională și cărora nu li se poate calcula media de admitere sunt repartizați după finalizarea celorlalte etape ale admiterii (repartizarea candidaţilor în prima etapă de admitere computerizată, după rezolvarea situaţiilor speciale şi după a doua etapă de admitere). Aceștia nu pot fi repartizați în clasele în care, în urma primei etape de admitere, efectivul de elevi este egal sau mai mare de 24 de elevi.