Activități extracurriculare

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor și competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolarădezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional, în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară de la Liceul Tehnologic Economic ,,Nicolae Iorga” Pașcani a vizat în permanență ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi nonformale prin complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării acestora ca cetăţeni europeni proactivi.

În acest sens, s-au propus şi implementat programe, proiecte, acţiuni şi evenimente pentru elevi, în a căror realizare o implicare activă a avut-o şi Consiliul Elevilor.

Au fost derulate acțiuni de informare a elevilor în legătură cu drepturile şi responsabilităţile lor, aşa cum rezultă ele din documentele internaţionale şi naţionale; s-au elaborat şi implementat proiecte de educaţie, cultură, sport şi mediu; s-au organizat activităţi cultural – artistice de promovare și susținere a tinerelor talente din rândul elevilor, s-au realizat studii şi sondaje referitoare la respectarea drepturilor şi obligaţiilor elevilor în instituţii de educaţie, s-au aplicat chestionare în vederea identificării cauzelor care generează absenteism și mediocritate şcolară, s-au organizat discuţii şi forumuri pe probleme de violenţă, consum de droguri, abandon şcolar sau alte probleme legate de aspecte sociale din viaţa elevilor.

În proiectarea şi desfăşurarea activităţilor educative, a fost implicat, alături de Consiliul Elevilor, Consiliul Consultativ al Părinţilor, ca principal promotor şi coordonator.

În vederea creşterii nivelului calităţii actului educaţional au fost iniţiate şi derulate  multipleactivităţi şi proiecte vizând educaţia pentru sănătate, educaţia ecologică, educaţia civică şi pentru pace, educaţia cultural-artistică şi ştiinţifică, educaţia rutieră, educaţia prin sport etc.