Admitere

În cuprinsul secțiunii Admitere vă oferim sprijin pentru o alegere informată a parcursului școlar viitor.

Informațiile vor fi actualizate pe parcursul anului școlar ori de câte ori vor apare modificări legislative.

Admitere vocațional

Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfășoară în perioada 7 – 14 iunie 2021.

Procedura de admitere la liceele vocaționale:

Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă are loc între 16 – 19 iulie.

Repartizarea candidaților se face computerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

Admitere liceul iulie 2021

Pentru anul școlar 2021/2022, în oferta de școlarizare a Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” sunt propuse două clase pentru profilul Servicii, domeniul Turism și alimentație, calificarea Organizator banqueting .

cod specializare 192

(pagina 136 din Broșura de admitere)

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul şcolar 2021 – 2022 se va desfășura potrivit cadrului normativ aprobat prin OMEC nr. 5.457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022.

Descrierea calificării: Organizatorul banqueting va desfășura pe piața muncii activități privind organizarea serviciilor de protocol, planificarea activităților de servire în bar și în restaurant și realizarea unei decontări operative privind serviciile prestate. Alături de activitățile specifice, Organizatorul banqueting valorifică competențele cheie de comunicare, atât cu persoanele cu care intră în contat cât și în cadrul echipei de lucru, competențele de utilizare a softurilor specifice și, nu în ultimul rând, va aplica continuu tehnici de îmbunătățire a calității la locul de muncă, de lucru în echipă și de dezvoltare durabilă.


La sfârșitul clasei a XII-a, absolvenții susțin un examen de certificare a competențelor profesionale de nivel 4 (proiect). Pe parcursul celor patru ani de liceu vei învăța:


Ce competențe vei dobândi?

 • să planifici, să organizezi și să participi la activitățile de servire din restaurant;
 • să coordonezi activitatea firmelor de catering;
 • să organizezi servicii de protocol pentru evenimente oficiale sau private;
 • să alcătuiești meniuri pentru diferite tipuri de mese sau pentru diferite categorii de clienți;
 • să realizezi decontarea serviciilor prestate;
 • să servești băuturi alcoolice și nealcoolice în bar.

La absolvirea cursurilor liceale susții un examen de certificare a competențelor profesionale (nivel 4) în urma căruia obții un certificat de calificare profesională cu recunoaștere națională și internațională.

Care sunt beneficiile tale?

 • Efectuezi stagii de pregătire practică în restaurante sau la firme organizatoare de evenimente.
 • Înțelegi viața unui restaurant prin participarea la proiectul ”Firma de exercițiu” – copie fidelă a activității reale a unei firme.
 • Finalizezi un program de studiu într-un domeniu aflat în plină dezvoltare, care oferă oportunitatea dezvoltării propriei afaceri.

Ce job poți avea?

 • Tehnician în cadrul unei firme de organizări evenimente
 • Tehnician în cadrul departamentului de organizări evenimente al unui restaurant

Cum particip la admitere?

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

La prima etapă de admitere computerizată în liceul pot participa elevii care au susținut Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a, promoția 2021.

Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

Perioada 16 – 22 iulie 2021. Admiterea se realizează prin completarea fișei tipizate de admitere în care se vor înscrie codurile specializărilor pentru care candidatul optează, în ordinea preferințelor. Modelul fișei de admitere se regăsește în broșura de admitere.

Programarea ședințelor de completare a fișei cu opțiuni și de verificare a corectitudinii datelor introduse în aplicația de admitere va fi afișată odată cu afișarea rezultatelor examenului de evaluare națională la clasa a VIII-a.

Repartizarea candidaților se face pe locurile disponibile, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

24 iulie 2021 – afișarea rezultatelor admiterii computerizate.

25 – 28 iulie 2021 – depunerea dosarelor de înscriere la liceele la care candidatul a fost repartizat

Atenție! Depunerea dosarelor de înscriere la liceul unde a fost repartizat candidatul este obligatorie pentru finalizarea admiterii în liceu.

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2021/2022

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a –a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2xABS +0,8xEN

unde: MA= media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a