Navetă elevi

Conform Legii învățământului preuniversitar (198/2023), art. 83, alin. (1), elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculați în cadrul unităților de învățământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, prevăzut la art. 117 alin. (10) lit. r) pct. (iv), beneficiază de gratuitate, în condițiile legii, la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan și județean, rutier, naval, cu metroul, precum și feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului școlar, în scopul asigurării dreptului la educație, în conformitate cu prevederile unei hotărâri de Guvern inițiate de Ministerul Educației și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu consultarea structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.

HG 810/08.09.2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi (extras)

1. acordarea gratuității pentru transportul intern feroviar

Elevii beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului școlar.

Operatorii de transport feroviar de călători emit elevilor titluri de călătorie gratuite (bilete sau abonamente) pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe orice relație de călătorie, pe perioada anului școlar astfel: titluri de călătorie cu reducere 100% din tariful de transport la toate categoriile de trenuri clasa a II-a și 100% din tariful de rezervare pentru trenurile cu regim de rezervare.

Pentru călătoria la vagon de dormit, vagon cușetă sau la clasa I, elevii plătesc integral următoarele diferențe tarifare: diferență de clasă, tarif de rezervare clasa I, supliment de pat/cușetă, după caz.

Emiterea titlurilor de călătorie gratuite pentru elevi se realizează de la punctele de vânzare cu operator uman sau prin canale alternative.

Emiterea titlurilor de călătorie de la punctele de vânzare cu operator uman se face în baza prezentării de către elev în format fizic, în original, a unuia dintre următoarele documente:

a) cardul național de elev valabil;

b) carnetul sau legitimația de elev emis/emisă de unitatea de învățământ de apartenență; carnetul/legitimația de elev conține minimum următoarele elemente: numele și prenumele elevului, CNP-ul elevului, numărul matricol, viza pentru anul școlar în curs;

c) adeverință emisă de unitatea de învățământ de apartenență; adeverința, din care rezultă calitatea de elev, se emite pentru anul școlar în curs;

d) adeverință colectivă pentru elevi în cazul călătoriei grupurilor de elevi; adeverința este prevăzută cu semnătura conducătorului unității de învățământ și ștampila unității de învățământ.

Emiterea titlurilor de călătorie prin canale alternative după ce calitatea de elev a fost confirmată se realizează în unul din următoarele moduri:

a) online prin interogarea bazei de date pe care Ministerul Educației o transmite Autorității pentru Reformă Feroviară și care este pusă la dispoziția operatorilor de transport feroviar;

b) la casa de bilete a operatorului de transport prin prezentarea unuia dintre documentele precizate anterior, ulterior elevul putând procura bilete online pe perioada întregului an școlar respectiv.

Pentru achiziționarea de titluri de călătorie gratuite, elevii sau reprezentanții legali ai acestora poartă responsabilitatea documentelor prezentate, precum și a datelor declarate în sistemul de achiziționare online sau prin canale alternative.

Pentru procurarea titlurilor de călătorie gratuite online, de la automatele de vânzare a titlurilor de călătorie sau prin canale alternative, confirmarea/validarea calității de elev se efectuează o singură dată pentru fiecare an școlar în parte.

De la data începerii anului școlar și până la data de 30 septembrie inclusiv, elevii pot călători în baza carnetului/legitimației de elev sau a adeverinței vizate pentru anul școlar anterior.

2. acordarea gratuității la transportul public rutier local și metropolitan rutier, transportul public rutier județean și interjudețean pentru elevi

  • serviciul public de transport local de persoane, inclusiv metropolitan — se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localități sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară și se execută pe rute și cu programe de circulație stabilite potrivit contractului de serviciu public;
  • serviciul public de transport județean de persoane — se efectuează între localitățile unui județ, se execută pe rute și cu programe de circulație stabilite potrivit contractului de serviciu public;
  • transportul public rutier interjudețean de persoane — se consideră, în cazul navetei elevilor, transportul între județe învecinate, în situația în care elevul se înscrie la o unitate de învățământ în județul vecin;

Pentru acordarea facilităților de transport gratuit:

Părintele/Reprezentantul legal/Elevul major solicită unității de învățământ, în scris, letric sau online, în primele 5 zile lucrătoare de la începutul anului școlar, traseul și operatorul de transport folosit.

descarcă model de solicitare

Solicitarea trebuie să cuprindă următoarele date:

a) numele și prenumele elevului;

b) CNP;

c) adresa de domiciliu de la care se deplasează zilnic către unitatea de învățământ, adresă care trebuie să coincidă cu adresa cu care elevul este înregistrat în Sistemul informatic integrat al învățământului din România;

d) traseul pe care circulă de la domiciliu la unitatea de învățământ și de la unitatea de învățământ către domiciliu;

e) distanța în kilometri dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care se află unitatea de învățământ;

f) operatorul de transport folosit și tipul transportului executat, respectiv local, metropolitan, județean, interjudețean.

Pot depune solicitări elevii sau reprezentanții legali ai acestora doar dacă nu există asigurat transport public local, inclusiv metropolitan, între localitatea de domiciliu și localitatea în care se află unitatea de învățământ.

Operatorii de transport au obligația de a elibera lunar elevilor titluri de transport individuale, fără a solicita contravaloarea acestora. Titlurile de transport au înscrise distanța pentru care sunt valabile și valoarea acestora.

Elevii primesc acces în mijloacele de transport pe baza documentului de transport menționat la alin. (8) și a unuia dintre următoarele documente școlare:

a) cardul național de elev valabil;

b) carnetul sau legitimația de elev emis/emisă de unitatea de învățământ de apartenență; carnetul/legitimația de elev conține minimum următoarele elemente: numele și prenumele elevului, CNP-ul elevului, nr. matricol, viza pentru anul școlar în curs;

c) adeverința emisă de unitatea de învățământ de apartenență.

Elevii depun obligatoriu la unitatea școlară o copie după documentul de transport în primele cinci zile lucrătoare ale lunii pentru care a fost eliberat documentul de transport cu titlu gratuit.

Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază și localitatea de domiciliu, astfel:

a) contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați. Decontarea se face pe baza documentelor de transport;

b) contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate cu maximum 2 zile înainte și 2 zile după fiecare sărbătoare legală, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați. Decontarea se face pe baza documentelor de transport.

3. Asigurarea sumei forfetare pentru elevii care nu pot fi școlarizați în satul, comuna, orașul sau municipiul de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public

În cazul în care elevii nu pot fi școlarizați în satul, comuna, orașul sau municipiul de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public, serviciu de transport, de transport de tip curse școlare, organizate în condițiile prevăzute la art. 83 alin. (11) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, și nici de transport cu mijloacele de transport aparținând unităților de învățământ sau consiliilor locale, aceștia beneficiază, pe durata cursurilor școlare, de o sumă forfetară lunară.

4. Acordarea facilităților pentru transportul public local și metropolitan

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculați în cadrul unităților de învățământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, beneficiază de gratuitate pentru transportul rutier local, inclusiv cel metropolitan, pe bază de titlu de călătorie, pe tot parcursul anului școlar.

Titlurile de călătorie gratuite pentru elevi se eliberează nominal de către operatorul local de transport, în baza confirmării/validării calității de elev.

Eliberarea/Reîncărcarea titlului de călătorie gratuit pentru elevi se realizează în baza carnetului de elev, vizat pentru anul școlar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, sau a adeverinței emise de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, în original, sau a cardului național de elev, precum și a cărții de identitate, în original, pentru elevii de peste 14 ani, sau a certificatului de naștere în copie, pe suport hârtie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani.

În primele 30 de zile de la începerea anului școlar se va accepta carnetul de elev vizat pentru anul școlar anterior sau adeverința emisă de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, pentru eliberarea titlului de călătorie gratuit lunar.