Informații de interes public

Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, Pașcani, este o instituţie publică şi se supune legilor şi reglementărilor în vigoare în ceea ce priveşte liberul acces la informaţiile de interes public.

Constituţia României reglementează dreptul la informare al persoanelor prin articolul 31: “Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională. Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice”.

SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Procesul de comunicare internă/externă sub aspectul modalităţilor de acces şi de obţinere a informaţiilor de interes public în cadrul Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, Pașcani este reglementat de procedura operațională PO – CEAC – 07 privind accesul la informațiile de interes public.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr.544/ 2001, există informaţii de interes public difuzate din oficiu (prezentate pe site-ul liceului) şi informaţii de interes public oferite la cerere (verbal sau in scris).

Cererile pentru accesul la informații de interes public se depun la secretariatul liceului sau se transmit pe e-mail: secretariat@lteniorga.ro, secretariat.iorgap@yahoo.com, (conform modelului din Normele de Aplicare a Legii nr. 544/2001).

Răspunsurile se comunică potrivit art. 5 şi 7 din Legea nr.544/ 2001.

Reclamație administrativă în cazul neprimirii unui răspuns


Reclamație administrativă în cazul primirii unui răspuns negativ

PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT ”ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

Lista posturi vacante pentru anul școlar 2020/2021

Informații suplimentare

LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE

Lista funcțiilor publice (publicată conform Legii cadru 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, capitolul III – transparența veniturilor salariale, art. 33 (1)).

functii_sept_2018

martie 2018

septembrie 2017

Centralizatorul statelor de funcții poate fi vizualizat aici.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Regulamentul_(UE)_2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

EURO 200

Programul „EURO 200″ pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2021.

Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie conform HG nr. 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării calculatoarelor, aprobată prin HG nr. 1294/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 408/ 14.05.2018.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care a depun la unitatea/instituţia de învăţământ la care este înscris elevul/studentul.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii (martie 2021), cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, conform legislaţiei în vigoare.

Legislaţia în vigoare este reprezentată de:

  • Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare

CALENDARUL pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare începând cu anul 2020

Stabilirea şi numirea Comisiei centrale, a comisiilor judeţene, a comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământPână la 20 aprilie
Depunerea cererilorPână la 10 mai
Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de anchetă socială18 mai – 29 mai
Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat2 – 5 iunie
Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei şi Cercetării a listei nominale a beneficiarilor8 iunie
Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor9 iunie
Depunerea contestaţiilor8 – 12 iunie
Rezolvarea contestaţiilor15 – 19 iunie
Afişarea rezultatului contestaţiilor în fiecare unitate de învăţământ22 iunie
Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei şi Cercetării a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin al ministrului6 iulie
Achiziţia bonurilor valorice de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi distribuirea către inspectoratele şcolare/universităţi6-27 iulie
Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari27 iulie-14 august
Achiziţionarea de calculatoare27 iulie-12 octombrie
Depunerea copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi şi studenţi28 iulie-15 octombrie
Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi şi de pe procesele- verbale de predare-primire spre decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat25 iulie-30 octombrie
Decontarea către operatorii economici30 iulie-20 noiembrie

DEPUNEREA DOSARELOR

Cererea se depune la secretariatul Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, Pașcani 705200, str. Eugen Stamate nr. 12

Dosarul complet cuprinde următoarele documente:

Pct.Documentul
1.cererea;
2.copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului și o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
3.copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
4.adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;
5.acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.
6.adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul, precum și numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei pregătitoare și I;

Documentele prevăzute la Pct. 2. și 3, după care se depun copii, se vor prezenta și în original pentru confruntare și pentru vizarea copiilor  <Conform cu originalul>.