Invitație de participare la Târgul Firmelor de Exercițiu, ediția 2023

Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” din Pașcani vă invită sa participați la Târgul firmelor de exercițiu, ”Fii antreprenor, creator de viitor”, concurs cuprins în C. A. E. J. 2023 al I. Ș. J. Iași, domeniul tehnic, poziția 134, ce se a desfășura în data de 28 aprilie 2023.

Informațiile despre secțiunile de concurs, fișa de înscriere și programul evenimentului se pot obține de pe pagina concursului (click aici).

Invitație concurs ”Arena Micilor Bucătarilor”

Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” din Pașcani vă invită să participați la concursul “Arena Micilor Bucătari”, un concurs local de artă culinară adresat elevilor din ciclul gimnazial.
Concursul se va desfășura în Săptămâna meseriilor 2023, (vineri, 24.03.2023, începând cu ora 13.00), la sediul Liceului Tehnologic Economic ” Nicolae Iorga” Pașcani (laboratorul de alimentație publică), în parteneriat cu agenții economici SC Iunibob Company SRL, SC Aqua Pools & Spa SRL Pașcani, SC LCA Pub Restaurant SRL, SC S&H Sambio SRL, SC Onusil SRL, SC Notre Patisserie, SC Atelierul de Gust Bun.
Activitatea se adresează elevilor claselor a VIII-a din şcolile gimnaziale din zona Pașcani.

Regulamentul concursului și fișa de înscriere se pot descărca de pe pagina concursului (clik aici).

Invitație de participare la Festivalul concurs de folclor ”La fântâna dorului”

Stimați colegi,

Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani, județul Iași, vă invită să participați la Festivalul concurs de folclor ”La fântâna dorului”, ediția a V-a, inclus în C.A.E.J al I. Ș. J. Iași 2023, poziția 8. Informații legate de regulamentul concursului, secțiuni, fișa de înscriere se regăsesc în pagina concursului (click aici).

Mobilitatea personalului didactic – condiții specifice de ocupare a posturilor/catedrelor vacante pentru anul școlar 2023/2024 în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit

În ședința Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani, din data de 09.02.2023, conform art. 30 alin. (4) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin O.M.E. nr. 6.21 8/2022 au fost aprobate condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante pentru anul școlar 2023-2024 de la Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani, în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit, însoțite de grila de evaluare.

Astfel, în vederea depunerii dosarelor pentru transfer/ pretransfer consimțit, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

l. Minim 30 de puncte obținute în urma evaluării dosarului depus la Inspectoratul Școlar Județean Iași;

2. Minim nota 8.00 obținută la inspecția la clasă.

Candidații vor susține și proba de interviu, parte componentă, conform grilei de evaluare.

Proiectul județean ”Sfântul Nicolae văzut prin ochi de copil” – ediția 2022

Stimați colegi,

Liceul Tehnologic Economic “Nicolae Iorga” Pașcani, prin reprezentanții săi: prof. Osoianu Maria – disciplina religie, prof. Gurzun Mariana și prof. Botezatu Ioan Răzvan – disciplina Limba și literatura română, prof. Pricop Anca – disciplina Educație plastică, în calitate de organizatori ai Proiectului Județean „Sfântul Nicolae văzut prin ochi de copil”, cuprins în Calendarul Activităților Educative Județene pentru anul 2022, poziția 64, lansează învitația de a participa la activitățile desfășurate în perioada 25 noiembrie – 15 decembrie 2022.
Detalii găsiți în pagina dedicată concursului – accesați aici.
Vă mulțumim anticipat și vă așteptăm cu drag!

Anunț – ocupare prin transfer la cerere a funcției vacante de administrator financiar-contabil șef

Liceul Tehnologic  Economic “Nicolae Iorga” Pașcani, judeţul Iaşi, anunță ocuparea prin transfer la cerere, pe perioadă nedeterminată, a funcției vacante de administrator financiar-contabil şef.

Dosarele se depun  la secretariatul liceului în perioada 31 mai – 14 iunie 2022.

CONDIȚII GENERALE DE OCUPARE A POSTULUI

Condiţiile de participare sunt cele prevăzute la condiţiile generale, conform art.3. al Regulamentului – cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

să fie cetățean, român sau cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

să cunoască limba română, scris și vorbit;

să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

să aibă capacitate deplină de exercițiu;

să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

să indeplinească condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la transfer;

să nu aibă condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚIILE SPECIFICE DE OCUPARE A POSTULUI

 1. Studii superioare economice;
 2. Vechime în muncă minim 5 ani (vechime în domeniul administrator financiar/contabil pe un post din învățământul preuniversitar constituie un avantaj);
 3. Cunoștințe privind legislația în învățământul preuniversitar;
 4. Cunoștințe specifice postului de administrator financiar în învățământul preuniversitar;
 5. Cunoștințe de utilizare a tehnologiei informației (Word, Excel, poștă electronică);
 6. Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității contabile din învățământ: FOREXBUG; FINANŢARE, OPERARE PROGRAME DE CONTABILITATE, DE GESTIUNE; EDUSAL, REVISAL, SIIIR, …;
 7. Cunoștințe privind managementul resurselor financiare;
 8. Disponibilitate la timp de lucru prelungit, sociabil, comunicativ, abilități de muncă în echipă.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE TRANSFER

 • cerere de transfer;
 • copie act identitate;
 • copii după actele de studii;
 • copie certificat de naștere;
 • copie certificat de căsătorie/hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul);
 • copia carnetului de muncă/filei corespunzătoare din registrul propriu general de evidență a salariaților – raport REVISAL;
 • adeverință eliberată de unitatea de învățământ unde are încheiat Contractul Individual de Muncă, din care să reiasă funcția/postul pe care îl ocupă și vechimea în domeniu;
 • acord de transfer de la unitatea de la care se transferă;
 • cazier judiciar;
 • adeverință medicală cu mențiunea apt pentru muncă de la medicul de familie;
 • avizul de la medicina muncii, obținut în urma controlului medical;
 • curriculum vitae.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Concursul se va organiza la sediul Liceului Tehnologic  Economic “Nicolae Iorga” Pașcani, str. Eugen Stamate, nr.12 și va consta în următoarele etape:

ETAPA I

 1. selecția dosarelor depuse pentru constatarea îndeplinirii criteriilor generale și specifice de ocupare a postului vacant;

ETAPA a II-a

 1. interviul (dacă s-au înscris și au fost admiși, în urma etapei de selecție a dosarelor, mai mulți candidați);

Interviul constă în:

 • 5 întrebări din bibliografia indicată;
 • verificarea competențelor de management financiar;
 • verificarea competențelor de rezolvare a unui caz/situație din activitatea specifică postului.

În evaluarea probei de interviu se vor acorda următoarele punctaje:

 • pentru fiecare întrebare, punctajul maxim este de 10 puncte;
 • punctajul maxim pentru verificarea competențelor de management financiar este de 25 de puncte;
 • punctajul maxim pentru verificarea competențelor de rezolvare a unui caz/situație din activitatea specifică postului este de 25 puncte.

BIBLIOGRAFIE

 • Legea Educației Naționale, Legea nr. 1/2011 actualizată 2019
 • Legea nr.53//2003-Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare-republicată
 • Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea  500/2002  privind  finanțele  publice  cu  modificările  și  completările  ulterioare  și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare
 • OMFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia cu modificările și completările ulterioare
 • OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, publicate în Monitorul Oficial nr.37/2003, cu modificările ulterioare
 • H.G.38/2017, O.U.G. 57/2015 cu modificările și completările  ulterioare
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare
 • H.G. nr.72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituții publice
 • O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 • Decretul 209/1979 privind regulamentul operațiunilor cu casa
 • H.G.nr.569/2015 norme metodologice privind decontarea cheltuielilor privind naveta la și de la locul de muncă al cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
 • H.G nr.733/2015 privind acordarea unei sume destinate decontării cheltuielilor pentru achiziții de manuale școlare
 • H.G.nr.1395/2010 privind finanțarea unităților de învățământ pe baza costului standard/ elev cu modificările ulterioare
 • O.M.F.P. nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la exercitarea CFP și modificările ulterioare și Ordinul nr.2332/2017
 • O.M.F.P. nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile
 • O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 criterii generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar
 • Legea  nr.85/2016  privind  plata  diferențelor  salariale  cuvenite  personalului  didactic  din învățământ
 • Legea nr.153/28.06.2017 privind  salarizarea personalului plătit din fonduri publice

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A TRANSFERULUI LA CERERE ȘI DISPOZIȚII FINALE

Dosarele de înscriere pentru transferul la cererea persoanei se depun la secretariatul Liceului Tehnologic Economic “Nicolae Iorga” Paşcani, conform graficului, în intervalul orar 8-16.

Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, personal, la secretariatul liceului în intervalul orar 8-16 sau la nr. telefon 0232/760243.

Transferul la cererea persoanei se va desfășura la sediul Liceului Tehnologic Economic “Nicolae Iorga” Paşcani, conform graficului de mai jos:

Etapa de transferData/perioada
Publicarea anunţului31.05.2022
Înscrierea/depunere dosarelor31.05.2022 – 14.06.2022
Evaluarea dosarelor 15.06.2022 -16.06.2022
Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor16.06.2022, ora 16,00
Interviu27.06.2022, ora 10.00
Afișarea rezultatelor la interviu27.06.2022, ora 14.00
Depunerea contestaţiilor28.06.2022, ora 8.00-12.00
Soluţionarea contestaţiilor28.06.2022
Afișarea rezultatelor finale29.06.2022, ora 16.00

Notă:

În cazul în care există un singur candidat înscris pentru ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant, acesta este declarat admis, aprobându-i-se solicitarea de transfer la cerere de către conducătorul unității de învățământ, cu condiția îndeplinirii Criteriilor generale și a Criteriilor specifice de concurs.

Director,

prof. Mariana GURZUN

Anunț – Festival concurs ”La fântâna dorului” – ediția a IV-a, CAEJ Iași 2022

Liceul Tehnologic Economic ,,Nicolae Iorga” Paşcani, județul Iași vă invită  să participați  la Festivalul concurs de folclor ”La fântâna dorului”, ediția a IV-a. Concursul este înscris în C. A. E. J. al I. Ș. J. Iași, la poziția 27.

Activitățile principale ale proiectului se vor derula în data de 13 mai 2022. Detalii legate de înscrierea și participarea la concurs pot fi regăsite pe site-ul liceului și pe blogul concursului.

Anunț – invitație concurs

Liceul Tehnologic Economic ,,Nicolae Iorga” Paşcani, județul Iași, vă invită să participați la activitățile PROIECTULUI JUDEȚEAN: “SFÂNTUL NICOLAE VĂZUT PRIN OCHI DE COPIL” .

Informații legate de regulamentul de participare și fișa de înscriere se regăsesc pe pagina proiectului.

Anunț – Simulare evaluarea națională la clasa a VIII-a

În conformitate cu OME nr. 3449 din 5 martie 2021, în zilele de 29 și 30 martie 2021 se va desfășura simularea probelor scrise ale evaluării naționale la clasa a VIII-a 2021 conform următorului calendar:

29 martie 2021 – Limba și literatura română

30 martie 2021 – Matematică

Probele scrise de desfășoară în intervalul 9 – 11 (durata fiecărei probe scrise este de 2 ore).

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8.30.

Predarea bagajelor se face la sala P7 – parter (Cabinet consiliere) înainte de accesul în sala de examen.

Sălile de examen sunt repartizate astfel:

Sala 1 – etaj II (sala clasa a XII-a A)

Sala 2 – etaj II (sala clasa a X-a A)

Accesul în sălile de examen se face pe baza unui act de identitate, cu respectarea prevederilor articolului 7 din metodologia de examen.