Criterii de acordare a burselor – OME 5870 din 22 decembrie 2021

În atenția elevilor din clasele a V-a și a IX-a

În atenția elevilor beneficiari de bursă de ajutor social în semestrul I

În atenția elevilor care doresc să depună cerere pentru acordarea bursei de ajutor social

În conformitate cu OME 5870 din 22 decembrie 2021, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia lunar de una din următoarele categorii de burse:

1. bursa de performanță – se acordă elevilor care au participat și au obținut premiile I, II sau III la fazele naționale și internaționale ale olimpiadelor și competițiilor școlare conform listei aprobate de ME

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate.

2. bursa de merit – se acordă elevilor care au obținut media generală de minim 9,50 și au înregistrat cel mult 10 absențe nemotivate, respectiv elevilor care au obținut premiile I, II sau III la fazele județene ale concursurilor școlare aprobate de ME.

Bursele de merit – se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate. La acordarea bursei de merit se ia în considerare situația școlară a elevului pentru anul școlar 2020/2021.

Pentru elevii din clasa a V-a, respectiv a IX-a, pentru acordarea bursei se ia în considerare situația școlară a elevului din semestrul I al anului școlar 2021/2022.

3. bursa de studiu – se acordă elevilor care provin din familii a căror venit mediu net lunar pe membru de familie este cel mult egal cu salariul minim net pe economie (la data acordării bursei) și care au obținut media generală de minim 7,50 și au cel mult 10 absențe nemotivate pe semestru în anul școlar anterior.

La calcularea venitului mediu lunar se iau în considerare ultimele trei luni anterioare depunerii cererii de acordare a bursei de studiu.

La calcularea venitului mediu net/lună/membru de familie se iau în considerare toate veniturile permanente obținute de toți membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii și bursele acordate fraților/surorilor ce au calitatea de elev/student.

Pentru acordarea bursei de studiu se au în vedere următoarele venituri nete/lună/membru de familie:

  • 1540 de lei – pentru salariatul care are în întreținere 1 persoană
  • 1556 de lei – pentru salariatul care are în întreținere 2 persoane
  • 1572 de lei – pentru salariatul care are în întreținere 3 persoane
  • 1604 de lei – pentru salariatul care are în întreținere 4 sau mai multe persoane.

Bursele de studiu – se acordă semestrial, cu revizuire la fiecare început de semestru în funcție de situația financiară a familiei.

4. bursa de ajutor social – se acordă în funcție de situația materială a familiei/susținătorilor legali.

Categoriile de elevi care pot beneficia de bursă de ajutor social:

a) familia nu a realizat în ultimele 12 luni (anterioare depunerii cererii) un venit mediu net lunar pe membru de familie mai mare de 50% din venitul minim net pe economie (la data acordării bursei);

La calcularea venitului mediu net/lună/membru de familie se iau în considerare toate veniturile permanente obținute de toți membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii și bursele fraților/surorilor.

Pentru acordarea bursei de ajutor social – criteriul venit, se au în vedere următoarele venituri nete/lună/membru de familie:

  • 1540 de lei – pentru salariatul care are în întreținere 1 persoană
  • 1556 de lei – pentru salariatul care are în întreținere 2 persoane
  • 1572 de lei – pentru salariatul care are în întreținere 3 persoane
  • 1604 de lei – pentru salariatul care are în întreținere 4 sau mai multe persoane.

b) elevii orfani sau crescuți de un singur părinte, respectiv elevi abandonați și pentru care s-a instituit o măsură de protecție socială;

c) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016;

d) elevi din mediul rural care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.

Categoria de bursăLa propunerea diriginteluiEste necesară cerere?Acte neccesare
bursă de performanțăDaNucopii certificate conform cu originalul de pe diplomele obținute la competiții
bursă de meritDaNucopii certificate conform cu originalul de pe diplomele obținute la competiții
bursă de studiuNuDaacte doveditoare ale venitului – vezi lista aici
bursă socialăNuDaacte doveditoare ale venitului– vezi aici lista
bursă socială orfaniNuDaacte doveditoare ale situației familiale– vezi aici lista
bursă socială – boalăNuDaacte doveditoare ale diagnosticului medical – vezi aici lista
bursa socială – ocazionalăNuDaacte doveditoare ale venitului – vezi aici lista
Acte necesare pentru acordarea unei burse

Dosarele se depun la secretariatul liceului în perioada 17 – 31 ianuarie 2022.

Nu sunt acceptate dosare incomplete la data depunerii cererii de acordare a bursei.