Burse de merit

Începând cu anul școlar 2023 – 2024, pentru acordarea burselor școlare se aplică prevederile OME 6238/08.09.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor.

Bursele de merit se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate.

Termen: 13 octombrie 2023

Criterii de acordare a bursei de merit pe baza rezultatelor obținute la învățătură în anul școlar 2022 – 2023

Se acordă elevilor la propunerea diriginților, nefiind condiționate de depunerea unei cereri in acest sens.

Bursele de merit se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, după cum urmează:

a) 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, mai puțin elevii din clasa a V-a și elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

b) 30% din elevii fiecărei clase a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

c) 30% din elevii fiecărei clase a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

Criterii de acordare a bursei de merit pe baza rezultatelor obținute ca urmare a participării la fazele județene și naționale ale olimpiadelor școlar, respectiv la etapele naționale ale competițiilor sportive și ale concursurilor școlare recunoscute de MEN, în anul școlar 2022 – 2023

Se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/reprezentant legal/elevul major și a documentelor justificative (copii de pe diplomele obținute la competiții, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ).

d) elevilor care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru, precum și elevilor care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;

e) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;

f) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;

g) elevilor care au obținut medalii de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice.