Bani de liceu

Pentru anul școlar 2022 – 2023, dosarele se depun în perioada 15 – 25 septembrie 2022.

Dosarele vor fi preluate de dirigintele fiecărei clase pentru verificarea actelor depuse și înregistrarea la secretariatul unității până la data de 25 septembrie 2021, ora 16.

Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni (iuni – e, iulie, august) anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit precizate mai sus.

Cuantumul sprijinului financiar este de 250 lei lunar şi poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

Beneficiarii Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” nu pot beneficia în acelaşi timp şi de bursă socială.

CONȚINUTUL DOSARULUI

1. Cerere tip – se descarcă de pe link-ul următor:

2. Ancheta socială – se efectuează de către Serviciul public de asistență socială al primăriei localității de domiciliu al elevului.

3. Acte din care să reiasă venitul brut realizat de fiecare părinte/susținător legal. După caz, la dosar vor fi depuse:

  • adeverință în care să fie precizat clar venitul brut lunar pe lunile iunie, iulie și august 2022; adeverința este solicitată pentru ambii părinți, dacă aceștia sunt angajați; venitul brut nu trebuie să depășească 500 lei/membru de familie;
  • cupon pensie  lunile  iunie, iulie, august  2022  ( tata, mama);
  • cupon șomaj lunile iunie, iulie, august 2022;
  • documente justificative de la administrația financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale, etc.)
  • adeverință eliberată de Serviciul de finanțe al primărie localității de domiciliu din care să reiasă suprafața de teren deținută de familie;
  • declarație  notarială a părinților/susținătorilor legali/frați majori care locuiesc cu familia, doar dacă aceștia nu sunt angajați sau nu au o altă sursă de venit, din care să rezulte că nu lucrează și nu înregistrează venituri pentru lunile iunie, iulie și august 2022;
  • hotărârea de divorț (acolo unde este cazul) din care reiese valoarea pensiei alimentare.

4. Acte din care să reiasă numărul membrilor de familie aflați în întreținere (copii CI; certificate de naștere solicitant și frați, CI părinți/susținători legali, certificat deces).

5. Adeverințe de elev/student pentru frați/surori.

6. Adeverință tip din care să reiasă media anului școlar 2020/2021 și numărul de absențe nemotivate.

8. Extras de cont bancar pe numele elevului (contul în care va fi virată bursa va fi deschis la BDR).

NOTĂ: termenul familie desemnează:

– soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună;

persoana necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa;

– bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.