Secretariat

rechizite școlare gratuite

Precizări privind acordarea rechizitelor școlare gratuite pentru anul școlar 2022/2023 (depunere dosar la școală, conform Legii nr 126/2002, fără a depune o alta cerere sau alt dosar pentru OUG 133/2020) și a tichetelor sociale pentru sprijin educațional (depunere dosare la primarie, conform Legii nr 248/2015, fără a depune o alta cerere sau alt dosar pentru OUG 133/2020)

În baza dosarelor depuse în situațiile de mai sus, beneficiarul primește și un card cu 500 lei conform OUG 133/2020.

În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țarăadică maxim 1275 lei venit net în luna iulie 2022 pe fiecare membru din familie.

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți.

Dosarele se depun la școală, la învățători/diriginți până joi, 8 septembrie 2022.

ACTE NECESARE:

 1. Cerere

2. Copii după C.I. (buletin) sau certificate de naștere pentru părinți/tutori/reprezentanți legali și pentru toți copiii aflați în componența și în întreținerea familiei;

3. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2022. Se depune la dosar unul sau mai multe acte în variantele:

 • Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2022;
 • Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
 • Adeverință de la ANAF;
 • Ancheta socială de la Serviciul Public de Asistență Socială – primărie;
 • Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri (data în fața unui reprezentant din primărie sau școală);
 • Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți (daca este cazul primirii bursei in luna iulie 2022);
 • Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).

Acest dosar pentru obținerea de rechizite școlare gratuite va duce și la adăugarea elevului în lista destinatarilor finali de tichete sociale pentru sprijin educațional conform OUG 133/2020 (tichet unic/ an școlar în valoare de 500 de lei).

EURO 200 – an școlar 2021/2022

Acordarea unui ajutor financiar, echivalentul în lei a sumei de 200 de euro, pentru achiziționarea unui calculator personal nou

Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 269/2004 care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt elevi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;
 2. au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei;
 3. nu au mai beneficiat de acest ajutor în anii școlari anteriori pentru nici un alt membru al familiei.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter
permanent, realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale.

(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

(2) În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate, se iau în
considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a categoriilor de bunuri şi criteriilor prevăzute în anexele nr. 4-6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006.

Dosarele se depun la secretariatul liceului în perioada 1 – 14 aprilie 2022.

Documente necesare

 1. cerere
 1. copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
 2. copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
 3. adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;
 4. acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.
 5. declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard.
 6. adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei pregătitoare și clasei I;
 7. adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei pregătitoare și clasei I.

Rechizite școlare 2021/2022

Precizări privind acordarea rechizitelor școlare gratuite pentru anul școlar 2020-2021- în mod direct prin depunere dosar la școala conform Legii nr 126/2002 și a tichetelor sociale pentru sprijin educațional conform OUG 133/2020 în valoare de 500 de lei  – complementar Legii nr 126/2002 –  fără a depune o alta cerere sau alt dosar.

În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară- adică maxim 1115 lei venit net în luna iulie 2020 pe fiecare membru din familie.

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți. 

ACTE NECESARE:

 1. Cerere;
 2. Copii după C.I. (buletin) sau certificate de naștere pentru părinți/tutori/reprezentanți legali și pentru toți copiii aflați în componența și în întreținerea familiei;
 3. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2020. Se depune la dosar unul sau mai multe acte în variantele:
 4. Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2020;
 5. Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;  Adeverință de la ANAF;
 6. Ancheta socială de la Serviciul Public de Asistență Socială – primărie;
 7. Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri (data în fața unui reprezentant din primărie sau școală);
 8. Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți (daca este cazul primirii bursei in luna iulie 2020);
 9. Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).

Acest dosar pentru obținerea de rechizite școlare gratuite va duce și la adăugarea elevului în lista destinatarilor finali de tichete sociale pentru sprijin educațional conform OUG 133/2020 (tichet unic/ an școlar în valoare de 500 de lei).

Pentru a putea beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport județean/interjudețean rutier sau feroviar, conform HG nr. 4426/20 iulie 2021, veți solicita operatorului de transport eliberarea documentului de călătorie (legitimații de transport/abonament) .

Legitimația de trasport/abonamentul va conține datele de identificare ale operatorului de transport, distanța pe care se efectuează călătoria, valoarea totală a serviciului prestat.

O copie după legitimația de călătorie/abonament și o cerere pentru decontarea navetei se va depune la secretariatul liceului până la data de 19 a fiecărei luni din luna pentru care a fost emis documentul de călătorie

Documentul în original se va prezenta la secretariatul liceului în momentul în care se va face decontarea serviciului de transport.

Nerespectarea termenelor de mai sus duce la imposibilitatea decontării transportului elevilor.