Secretariat

Rechizite școlare 2021/2022

Precizări privind acordarea rechizitelor școlare gratuite pentru anul școlar 2020-2021- în mod direct prin depunere dosar la școala conform Legii nr 126/2002 și a tichetelor sociale pentru sprijin educațional conform OUG 133/2020 în valoare de 500 de lei  – complementar Legii nr 126/2002 –  fără a depune o alta cerere sau alt dosar.

În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară- adică maxim 1115 lei venit net în luna iulie 2020 pe fiecare membru din familie.

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți. 

ACTE NECESARE:

  1. Cerere;
  2. Copii după C.I. (buletin) sau certificate de naștere pentru părinți/tutori/reprezentanți legali și pentru toți copiii aflați în componența și în întreținerea familiei;
  3. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2020. Se depune la dosar unul sau mai multe acte în variantele:
  4. Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2020;
  5. Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;  Adeverință de la ANAF;
  6. Ancheta socială de la Serviciul Public de Asistență Socială – primărie;
  7. Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri (data în fața unui reprezentant din primărie sau școală);
  8. Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți (daca este cazul primirii bursei in luna iulie 2020);
  9. Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).

Acest dosar pentru obținerea de rechizite școlare gratuite va duce și la adăugarea elevului în lista destinatarilor finali de tichete sociale pentru sprijin educațional conform OUG 133/2020 (tichet unic/ an școlar în valoare de 500 de lei).

Navetă 2021/2022

Pentru a putea beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport județean/interjudețean rutier sau feroviar, conform HG nr. 4426/20 iulie 2021, veți solicita operatorului de transport eliberarea documentului de călătorie (legitimații de transport/abonament) .

Legitimația de trasport/abonamentul va conține datele de identificare ale operatorului de transport, distanța pe care se efectuează călătoria, valoarea totală a serviciului prestat.

O copie după legitimația de călătorie/abonament se va depune la secretariatul liceului, până la data de 15 a fiecărei luni din luna pentru care a fost emis documentul de călătorie.

Documentul în original se va prezenta la secretariatul liceului în momentul în care se va face decontarea serviciului de transport.

Nerespectarea termenelor de mai sus duce la imposibilitatea decontării transportului elevilor.

Pages: 1 2 3 4