Anunț – ocupare prin transfer la cerere a funcției vacante de administrator financiar-contabil șef

Liceul Tehnologic  Economic “Nicolae Iorga” Pașcani, judeţul Iaşi, anunță ocuparea prin transfer la cerere, pe perioadă nedeterminată, a funcției vacante de administrator financiar-contabil şef.

Dosarele se depun  la secretariatul liceului în perioada 31 mai – 14 iunie 2022.

CONDIȚII GENERALE DE OCUPARE A POSTULUI

Condiţiile de participare sunt cele prevăzute la condiţiile generale, conform art.3. al Regulamentului – cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

să fie cetățean, român sau cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

să cunoască limba română, scris și vorbit;

să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

să aibă capacitate deplină de exercițiu;

să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

să indeplinească condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la transfer;

să nu aibă condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚIILE SPECIFICE DE OCUPARE A POSTULUI

 1. Studii superioare economice;
 2. Vechime în muncă minim 5 ani (vechime în domeniul administrator financiar/contabil pe un post din învățământul preuniversitar constituie un avantaj);
 3. Cunoștințe privind legislația în învățământul preuniversitar;
 4. Cunoștințe specifice postului de administrator financiar în învățământul preuniversitar;
 5. Cunoștințe de utilizare a tehnologiei informației (Word, Excel, poștă electronică);
 6. Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității contabile din învățământ: FOREXBUG; FINANŢARE, OPERARE PROGRAME DE CONTABILITATE, DE GESTIUNE; EDUSAL, REVISAL, SIIIR, …;
 7. Cunoștințe privind managementul resurselor financiare;
 8. Disponibilitate la timp de lucru prelungit, sociabil, comunicativ, abilități de muncă în echipă.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE TRANSFER

 • cerere de transfer;
 • copie act identitate;
 • copii după actele de studii;
 • copie certificat de naștere;
 • copie certificat de căsătorie/hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul);
 • copia carnetului de muncă/filei corespunzătoare din registrul propriu general de evidență a salariaților – raport REVISAL;
 • adeverință eliberată de unitatea de învățământ unde are încheiat Contractul Individual de Muncă, din care să reiasă funcția/postul pe care îl ocupă și vechimea în domeniu;
 • acord de transfer de la unitatea de la care se transferă;
 • cazier judiciar;
 • adeverință medicală cu mențiunea apt pentru muncă de la medicul de familie;
 • avizul de la medicina muncii, obținut în urma controlului medical;
 • curriculum vitae.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Concursul se va organiza la sediul Liceului Tehnologic  Economic “Nicolae Iorga” Pașcani, str. Eugen Stamate, nr.12 și va consta în următoarele etape:

ETAPA I

 1. selecția dosarelor depuse pentru constatarea îndeplinirii criteriilor generale și specifice de ocupare a postului vacant;

ETAPA a II-a

 1. interviul (dacă s-au înscris și au fost admiși, în urma etapei de selecție a dosarelor, mai mulți candidați);

Interviul constă în:

 • 5 întrebări din bibliografia indicată;
 • verificarea competențelor de management financiar;
 • verificarea competențelor de rezolvare a unui caz/situație din activitatea specifică postului.

În evaluarea probei de interviu se vor acorda următoarele punctaje:

 • pentru fiecare întrebare, punctajul maxim este de 10 puncte;
 • punctajul maxim pentru verificarea competențelor de management financiar este de 25 de puncte;
 • punctajul maxim pentru verificarea competențelor de rezolvare a unui caz/situație din activitatea specifică postului este de 25 puncte.

BIBLIOGRAFIE

 • Legea Educației Naționale, Legea nr. 1/2011 actualizată 2019
 • Legea nr.53//2003-Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare-republicată
 • Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea  500/2002  privind  finanțele  publice  cu  modificările  și  completările  ulterioare  și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare
 • OMFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia cu modificările și completările ulterioare
 • OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, publicate în Monitorul Oficial nr.37/2003, cu modificările ulterioare
 • H.G.38/2017, O.U.G. 57/2015 cu modificările și completările  ulterioare
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare
 • H.G. nr.72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituții publice
 • O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 • Decretul 209/1979 privind regulamentul operațiunilor cu casa
 • H.G.nr.569/2015 norme metodologice privind decontarea cheltuielilor privind naveta la și de la locul de muncă al cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
 • H.G nr.733/2015 privind acordarea unei sume destinate decontării cheltuielilor pentru achiziții de manuale școlare
 • H.G.nr.1395/2010 privind finanțarea unităților de învățământ pe baza costului standard/ elev cu modificările ulterioare
 • O.M.F.P. nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la exercitarea CFP și modificările ulterioare și Ordinul nr.2332/2017
 • O.M.F.P. nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile
 • O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 criterii generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar
 • Legea  nr.85/2016  privind  plata  diferențelor  salariale  cuvenite  personalului  didactic  din învățământ
 • Legea nr.153/28.06.2017 privind  salarizarea personalului plătit din fonduri publice

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A TRANSFERULUI LA CERERE ȘI DISPOZIȚII FINALE

Dosarele de înscriere pentru transferul la cererea persoanei se depun la secretariatul Liceului Tehnologic Economic “Nicolae Iorga” Paşcani, conform graficului, în intervalul orar 8-16.

Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, personal, la secretariatul liceului în intervalul orar 8-16 sau la nr. telefon 0232/760243.

Transferul la cererea persoanei se va desfășura la sediul Liceului Tehnologic Economic “Nicolae Iorga” Paşcani, conform graficului de mai jos:

Etapa de transferData/perioada
Publicarea anunţului31.05.2022
Înscrierea/depunere dosarelor31.05.2022 – 14.06.2022
Evaluarea dosarelor 15.06.2022 -16.06.2022
Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor16.06.2022, ora 16,00
Interviu27.06.2022, ora 10.00
Afișarea rezultatelor la interviu27.06.2022, ora 14.00
Depunerea contestaţiilor28.06.2022, ora 8.00-12.00
Soluţionarea contestaţiilor28.06.2022
Afișarea rezultatelor finale29.06.2022, ora 16.00

Notă:

În cazul în care există un singur candidat înscris pentru ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant, acesta este declarat admis, aprobându-i-se solicitarea de transfer la cerere de către conducătorul unității de învățământ, cu condiția îndeplinirii Criteriilor generale și a Criteriilor specifice de concurs.

Director,

prof. Mariana GURZUN