Mobilitatea personalului didactic – condiții specifice de ocupare a posturilor/catedrelor vacante pentru anul școlar 2023/2024 în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit

În ședința Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani, din data de 09.02.2023, conform art. 30 alin. (4) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin O.M.E. nr. 6.21 8/2022 au fost aprobate condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante pentru anul școlar 2023-2024 de la Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani, în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit, însoțite de grila de evaluare.

Astfel, în vederea depunerii dosarelor pentru transfer/ pretransfer consimțit, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

l. Minim 30 de puncte obținute în urma evaluării dosarului depus la Inspectoratul Școlar Județean Iași;

2. Minim nota 8.00 obținută la inspecția la clasă.

Candidații vor susține și proba de interviu, parte componentă, conform grilei de evaluare.

Anunț – Simularea examenului național de bacalaureat

În conformitate cu adresa I. Ș. J. Iași nr. 11877 din 28.12.2022, în zilele de 17, 18 și 19 ianuarie 2023 se va desfășura simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2023 conform următorului calendar:

 • 17 ianuarie 2023 – proba E a) – Limba și literatura română
 • 18 ianuarie 2023 – proba E c) – Matematică
 • 19 ianuarie 2023 – proba E d) – Geografie/Logică, argumentare și comunicare

Probele scrise de desfășoară în intervalul 9 – 12 (durata fiecărei probe scrise este de 3 ore).

Predarea bagajelor se face la sala de bagaje,  înainte de accesul în sala de examen.

Accesul în sălile de examen se face cu respectarea strictă a prevederilor articolului 11 din OME nr. 5242 din 31.08.2022, până la ora 8,30, pe baza actului de identitate.

Anunț – simularea Examenului de Evaluare Națională – clasa a VIII-a

În conformitate cu adresa I. Ș. J. Iași nr. 11877 din 28.12.2022, în zilele de 17 și 18 ianuarie 2023 se va desfășura simularea probelor scrise ale Examenului de Evaluare Națională pentru elevii clasei a VIII-a – 2023, conform următorului calendar:

 • 17 ianuarie 2023 – Limba și literatura română
 • 18 ianuarie 2023 – Matematică

Probele scrise de desfășoară în intervalul 9 – 11 (durata fiecărei probe scrise este de 2 ore).

Predarea bagajelor se face la sala de bagaje,  înainte de accesul în sala de examen.

Accesul în sălile de examen se face cu respectarea strictă a prevederilor articolului 7 din OME nr. 5241 din 31.08.2022, până la ora 8,30, pe baza actului de identitate.

Proiectul județean ”Sfântul Nicolae văzut prin ochi de copil” – ediția 2022

Stimați colegi,

Liceul Tehnologic Economic “Nicolae Iorga” Pașcani, prin reprezentanții săi: prof. Osoianu Maria – disciplina religie, prof. Gurzun Mariana și prof. Botezatu Ioan Răzvan – disciplina Limba și literatura română, prof. Pricop Anca – disciplina Educație plastică, în calitate de organizatori ai Proiectului Județean „Sfântul Nicolae văzut prin ochi de copil”, cuprins în Calendarul Activităților Educative Județene pentru anul 2022, poziția 64, lansează învitația de a participa la activitățile desfășurate în perioada 25 noiembrie – 15 decembrie 2022.
Detalii găsiți în pagina dedicată concursului – accesați aici.
Vă mulțumim anticipat și vă așteptăm cu drag!

Anunț – organizare concurs la nivel de unitate

În atenția persoanelor interesate

Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani, în conformitate cu prevederile

 • Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările și completările ulterioare,
 • Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, Anexa la ordinul ministrului educației naționale nr 5578/10.11.2021.

organizează concurs pentru următoarele posturi, rămase neocupate la data de 05.09.2022, pentru anul școlar 2022-2023:

Nr. crtUnitatea scolara cu PJDisciplina postului/catedreiLimba de predareNr. ore / să t.Statut postNivelViabilitate
1.LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC “N[COLAE IORGA” PAȘCANIPREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICĂ Română10,8VacantPROFESIONAL01.10.2022 31.08.2023
Concurs de ocupare a posturilor/catedrelor vacante

Pentru informații suplimentare, descărcați fișierul de mai jos.

Anunț – depunere dosare pentru acordarea de rechizite gratuite în anul școlar 2022/20223

Dosarele se depun la școală, la învățători/diriginți până joi, 8 septembrie 2022.

În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țarăadică maxim 1275 lei venit net în luna iulie 2022 pe fiecare membru din familie.

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți.

Acte necesare – citește aici.

Anunț – Bacalaureat, sesiunea august 2022

În atenția candidaților înscriși la probele scrise ale examenului național de bacalaureat,

sesiunea a II-a (august-septembrie 2022)

Probele scrise se vor susține la LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI ȘI DE CONSTRUCȚII IAŞI, după următorul calendar:

 • 16 august 2022 – proba E_a, Limba și literatura română
 • 17 august 2022 – proba E_c, proba obligatorie a profilului (Matematică, M II)
 • 18 august 2022 – E_d, proba la alegere (Geografie sau Logică, argumentare și comunicare)

Accesul în centrul de examen se face pe baza unui act de identitate.

Accesul în sala de examen este permis în intervalul orar 8 – 8,30.

Anunț – depunere dosare de înscriere învățământ profesional

Depunerea dosarelor de înscriere de către candidații declarați admiși în învățământul profesional/profesional dual se face după următorul program:

 • 18 – 21 iulie 2022, în intervalul orar 10.00 – 14. 00

La depunerea dosarului de înscriere, candidatul va fi însoțit de un părinte/reprezentant legal pentru semnarea cererii de înscriere și a contractului educațional.

Dosarul de înscriere are următoarea componență:

 • cerere înscriere clasa a ix-a (se completează la unitatea noastră);
 • contract educațional (se completează la unitatea noastră);
 • carte de identitate elev – dacă este cazul (copie+original);
 • certificat de naștere elev (copie+original);
 • copie carte identitate mama+tata:

– în cazul unui părinte decedat, copie după certificatul de deces

– în cazul părinților decedați copie după certificatul de deces + procură legală tutore;

– în cazul părinților divorțați, copie după hotărârea de divorț;

– în cazul părinților plecați în străinătate, procură notarială pentru înscrierea la liceu;

 • foaie matricolă clasele V-VIII (original);
 • adeverință cu notele de la evaluarea națională (original);
 • fișă medicală

Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învăţământul profesional.

În urma primei etape de admitere, înscrierile se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii drept pentru care vă aducem la cunoștință că după depunerea dosarelor de înscriere, elevii  vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime, se poate decide redistribuirea candidaților, prin comisia de admitere județeană, în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe .