Anunț – încheierea situației școlare a elevilor declarați amânați pe semestrul II sau anual

În atenția elevilor declarați amânați pe semestrul al II-lea sau la sfârșitul anului școlar 2021/2022

În vederea încheierii situației școlare pe semestrul al II-lea, respectiv a situației școlare anuale, elevii aflați într-una din aceste situații se vor prezenta la sediul liceului pentru susținerea examenelor conform programării de mai jos:

Ora de începere a examenelor este 10.

Anunț – Bacalaureat 2022, sesiunea iunie – iulie 2022

În atenția candidaților înscriși la probele scrise ale examenului național de bacalaureat, sesiunea I (iunie – iulie 2022)

Probele scrise se vor susține la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” din Pașcani, după următorul calendar:

 • 20 iunie 2022 – proba E_a, Limba și literatura română
 • 21 iunie 2022 – proba E_c, proba obligatorie a profilului (Matematică, M II)
 • 22 iunie 2022 – E_d, proba la alegere (Geografie sau Logică, argumentare și comunicare)

Accesul în centrul de examen se face pe baza unui act de identitate.

Accesul în sala de examen este permis în intervalul orar 8 – 8,30.

Pentru detalii legate de ora la care candidații trebuie să fie prezenți în centrul de examen, vă rugăm să consultați site-ul/avizierul colegiului.

Anunț – Evaluarea Națională, clasa a VIII-a, 2022

În atenția candidaților înscriși la Evaluarea Națională – iunie 2022

Probele scrise ale examenului sunt programate după cum urmează:

 • 14 iunie – Limba și literatura română
 • 16 iunie – Matematică

Probele scrise se desfășoară în intervalul 9 – 11.15.

Candidații vor fi prezenți în centrul de examen în intervalul orar 7.30 – 8.00.

Acesul în centrul de examen este permis pe la intrarea profesorilor.

Accesul candidaților în centrul de examen, respectiv sălile de examen se face pe baza unui act de identitate, cu respectarea prevederilor metodologice (art. 7 din OME nr. 5149 din 30.08.2021).

Accesul în sala de examen se face în intervalul 8 – 8.30, după predarea bagajelor la sala de bagaje (laboratorul de biologie, etaj II).

Repartizarea pe săli a candidaților este afișată la avizierul liceului.

Pentru redactarea lucrărilor, candidații pot utiliza doar stilou/pix de culoare albastră.

Anunț – proba C, proba de evaluare a competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională.

În atenția candidaților înscriși la examenul de bacalaureat – sesiunea iunie 2022

Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație internațională este programată astfel:

 • 14 iunie 2022 – proba orală, începând cu ora 9.00;
 • 15 iunie 2022 – proba scrisă, începând cu ora 12.00

În ziua de 14 iunie, pentru susținerea probei orale, candidații vor fi prezenți în centrul de examen cu cel puțin 10 minute mai devreme de ora la care sunt programați pentru susținerea probei.

În ziua de 15 iunie, pentru susținerea probei scrise, candidații vor fi prezenți în intervalul orar 11.00 – 11.30 la sala de bagaje.

Accesul în sala de examen se face cu respectarea prevederilor metodologice:

înainte de intrarea în sală, bagajele vor fi predate la sala de bagaje (etaj II, Laborator turism)

candidații vor avea asupra lor un act de identitate.

Pentru proba orală, programarea pe ore se va afișa la avizierul liceului și va fi postată pe Classroom, în contul fiecărei clase (a XII-a A, a XII-a B) în data de 12 iunie.

Anunț – Bacalaureat 2022, proba D – evaluarea competențelor digitale

În atenția candidaților înscriși la examenul de bacalaureat – sesiunea iunie 2022

Proba de evaluare a competențelor digitale este programată în data de 8 iunie 2022, începând cu ora 13.

Proba se va derula în laboratorul de informatică.

Accesul în sala de examen se face în intervalul 12 – 12.30, cu respectarea prevederilor metodologice:

 • înainte de intrarea în sală, bagajele vor fi predate la sala de bagaje (etaj II, Laborator turism)
 • candidații vor avea asupra lor un act de identitate.

Anunț – proba de evaluarea a competențelor de comunicare în limba română

În atenția candidaților înscriși la examenul de bacalaureat – sesiunea iunie 2022

Proba de evaluare a competențelor de comunicare în limba română (probă orală) este programată în data de 6 iunie 2022, începând cu ora 9,00.

Candidații vor fi prezenți în centrul de examen cu cel puțin 10 minute mai devreme de ora la care sunt programați pentru susținerea probei.

Accesul în sala de examen se face cu respectarea prevederilor metodologice:

 • înainte de intrarea în sală, bagajele vor fi predate la sala de bagaje (etaj II, Laborator turism)
 • candidații vor avea asupra lor un act de identitate.

Programarea pe ore este afișată la avizierul liceului și este postată pe Classroom, în contul fiecărei clase (a XII-a A, a XII-a B).

Anunț – etapa a II-a de înscriere în clasa pregătitoare

Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani anunță că pentru anul școlar 2022/2023 este disponibil 1 loc pentru etapa a II-a de înscriere în clasa pregătitoare, învățământ tradițional.

Repartizarea copiilor pe locurile disponibile în a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare se face cu respectarea prevederilor procedurii specifice PO nr. 13 emisă de I. Ș. J. Iași, care poate fi consultată aici.

Precizări privind activitatea propriu-zisă de înscriere a copiilor în etapa a II-a:

 1. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în etapa a II-a, se realizează la toate unitățile de învățământ care au locuri disponibile.
 2. Cererea-tip de înscriere se completează și se depune/transmite online de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această primă etapă la unitatea de învățământ pentru care acesta optează, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii. Perioada de depunere/transmitere a cererilor este 31 mai – 7 iunie 2022.
 3. Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ pentru care există locuri libere. Lista acestora poate fi consultată la adresa www.isjiasi.ro, la avizierele unităților de învățământ sau pe site-ul propriu al acestora, dacă există.
 1. In cererea-tip, părinții vor completa, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai există locuri libere.
 2. Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere se face la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua.
 3. Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate. Validarea fișei tipărite din aplicația informatică poate fi realizată prin semnătură la sediul unității de învățământ sau prin mijloace electronice, după caz.
 4. Părintele depune/transmite, în momentul completării cererii, o fotocopie a actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere a copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale. In situația în care validarea cererii-tip de înscriere se face în baza declarației pe propria răspundere, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai copiilor au obligația de a prezenta în format fizic documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul primar în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.
 5. Pe lângă documentele menționate anterior, părinții pot depune și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, în conformitate cu Art. 10 din metodologie, precum și îndeplinirea criteriilor specifice ale unităților de învățământ pentru care a optat părintele în cererea de înscriere.

Anunț – ocupare prin transfer la cerere a funcției vacante de administrator financiar-contabil șef

Liceul Tehnologic  Economic “Nicolae Iorga” Pașcani, judeţul Iaşi, anunță ocuparea prin transfer la cerere, pe perioadă nedeterminată, a funcției vacante de administrator financiar-contabil şef.

Dosarele se depun  la secretariatul liceului în perioada 31 mai – 14 iunie 2022.

CONDIȚII GENERALE DE OCUPARE A POSTULUI

Condiţiile de participare sunt cele prevăzute la condiţiile generale, conform art.3. al Regulamentului – cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

să fie cetățean, român sau cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

să cunoască limba română, scris și vorbit;

să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

să aibă capacitate deplină de exercițiu;

să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

să indeplinească condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la transfer;

să nu aibă condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚIILE SPECIFICE DE OCUPARE A POSTULUI

 1. Studii superioare economice;
 2. Vechime în muncă minim 5 ani (vechime în domeniul administrator financiar/contabil pe un post din învățământul preuniversitar constituie un avantaj);
 3. Cunoștințe privind legislația în învățământul preuniversitar;
 4. Cunoștințe specifice postului de administrator financiar în învățământul preuniversitar;
 5. Cunoștințe de utilizare a tehnologiei informației (Word, Excel, poștă electronică);
 6. Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității contabile din învățământ: FOREXBUG; FINANŢARE, OPERARE PROGRAME DE CONTABILITATE, DE GESTIUNE; EDUSAL, REVISAL, SIIIR, …;
 7. Cunoștințe privind managementul resurselor financiare;
 8. Disponibilitate la timp de lucru prelungit, sociabil, comunicativ, abilități de muncă în echipă.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE TRANSFER

 • cerere de transfer;
 • copie act identitate;
 • copii după actele de studii;
 • copie certificat de naștere;
 • copie certificat de căsătorie/hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul);
 • copia carnetului de muncă/filei corespunzătoare din registrul propriu general de evidență a salariaților – raport REVISAL;
 • adeverință eliberată de unitatea de învățământ unde are încheiat Contractul Individual de Muncă, din care să reiasă funcția/postul pe care îl ocupă și vechimea în domeniu;
 • acord de transfer de la unitatea de la care se transferă;
 • cazier judiciar;
 • adeverință medicală cu mențiunea apt pentru muncă de la medicul de familie;
 • avizul de la medicina muncii, obținut în urma controlului medical;
 • curriculum vitae.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Concursul se va organiza la sediul Liceului Tehnologic  Economic “Nicolae Iorga” Pașcani, str. Eugen Stamate, nr.12 și va consta în următoarele etape:

ETAPA I

 1. selecția dosarelor depuse pentru constatarea îndeplinirii criteriilor generale și specifice de ocupare a postului vacant;

ETAPA a II-a

 1. interviul (dacă s-au înscris și au fost admiși, în urma etapei de selecție a dosarelor, mai mulți candidați);

Interviul constă în:

 • 5 întrebări din bibliografia indicată;
 • verificarea competențelor de management financiar;
 • verificarea competențelor de rezolvare a unui caz/situație din activitatea specifică postului.

În evaluarea probei de interviu se vor acorda următoarele punctaje:

 • pentru fiecare întrebare, punctajul maxim este de 10 puncte;
 • punctajul maxim pentru verificarea competențelor de management financiar este de 25 de puncte;
 • punctajul maxim pentru verificarea competențelor de rezolvare a unui caz/situație din activitatea specifică postului este de 25 puncte.

BIBLIOGRAFIE

 • Legea Educației Naționale, Legea nr. 1/2011 actualizată 2019
 • Legea nr.53//2003-Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare-republicată
 • Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea  500/2002  privind  finanțele  publice  cu  modificările  și  completările  ulterioare  și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare
 • OMFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia cu modificările și completările ulterioare
 • OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, publicate în Monitorul Oficial nr.37/2003, cu modificările ulterioare
 • H.G.38/2017, O.U.G. 57/2015 cu modificările și completările  ulterioare
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare
 • H.G. nr.72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituții publice
 • O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 • Decretul 209/1979 privind regulamentul operațiunilor cu casa
 • H.G.nr.569/2015 norme metodologice privind decontarea cheltuielilor privind naveta la și de la locul de muncă al cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
 • H.G nr.733/2015 privind acordarea unei sume destinate decontării cheltuielilor pentru achiziții de manuale școlare
 • H.G.nr.1395/2010 privind finanțarea unităților de învățământ pe baza costului standard/ elev cu modificările ulterioare
 • O.M.F.P. nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la exercitarea CFP și modificările ulterioare și Ordinul nr.2332/2017
 • O.M.F.P. nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile
 • O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 criterii generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar
 • Legea  nr.85/2016  privind  plata  diferențelor  salariale  cuvenite  personalului  didactic  din învățământ
 • Legea nr.153/28.06.2017 privind  salarizarea personalului plătit din fonduri publice

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A TRANSFERULUI LA CERERE ȘI DISPOZIȚII FINALE

Dosarele de înscriere pentru transferul la cererea persoanei se depun la secretariatul Liceului Tehnologic Economic “Nicolae Iorga” Paşcani, conform graficului, în intervalul orar 8-16.

Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, personal, la secretariatul liceului în intervalul orar 8-16 sau la nr. telefon 0232/760243.

Transferul la cererea persoanei se va desfășura la sediul Liceului Tehnologic Economic “Nicolae Iorga” Paşcani, conform graficului de mai jos:

Etapa de transferData/perioada
Publicarea anunţului31.05.2022
Înscrierea/depunere dosarelor31.05.2022 – 14.06.2022
Evaluarea dosarelor 15.06.2022 -16.06.2022
Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor16.06.2022, ora 16,00
Interviu27.06.2022, ora 10.00
Afișarea rezultatelor la interviu27.06.2022, ora 14.00
Depunerea contestaţiilor28.06.2022, ora 8.00-12.00
Soluţionarea contestaţiilor28.06.2022
Afișarea rezultatelor finale29.06.2022, ora 16.00

Notă:

În cazul în care există un singur candidat înscris pentru ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant, acesta este declarat admis, aprobându-i-se solicitarea de transfer la cerere de către conducătorul unității de învățământ, cu condiția îndeplinirii Criteriilor generale și a Criteriilor specifice de concurs.

Director,

prof. Mariana GURZUN

Anunț – Festival concurs ”La fântâna dorului” – ediția a IV-a, CAEJ Iași 2022

Liceul Tehnologic Economic ,,Nicolae Iorga” Paşcani, județul Iași vă invită  să participați  la Festivalul concurs de folclor ”La fântâna dorului”, ediția a IV-a. Concursul este înscris în C. A. E. J. al I. Ș. J. Iași, la poziția 27.

Activitățile principale ale proiectului se vor derula în data de 13 mai 2022. Detalii legate de înscrierea și participarea la concurs pot fi regăsite pe site-ul liceului și pe blogul concursului.