Anunț – etapa a II-a de înscriere în clasa pregătitoare

Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani anunță că pentru anul școlar 2022/2023 este disponibil 1 loc pentru etapa a II-a de înscriere în clasa pregătitoare, învățământ tradițional.

Repartizarea copiilor pe locurile disponibile în a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare se face cu respectarea prevederilor procedurii specifice PO nr. 13 emisă de I. Ș. J. Iași, care poate fi consultată aici.

Precizări privind activitatea propriu-zisă de înscriere a copiilor în etapa a II-a:

  1. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în etapa a II-a, se realizează la toate unitățile de învățământ care au locuri disponibile.
  2. Cererea-tip de înscriere se completează și se depune/transmite online de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această primă etapă la unitatea de învățământ pentru care acesta optează, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii. Perioada de depunere/transmitere a cererilor este 31 mai – 7 iunie 2022.
  3. Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ pentru care există locuri libere. Lista acestora poate fi consultată la adresa www.isjiasi.ro, la avizierele unităților de învățământ sau pe site-ul propriu al acestora, dacă există.
  1. In cererea-tip, părinții vor completa, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai există locuri libere.
  2. Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere se face la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua.
  3. Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate. Validarea fișei tipărite din aplicația informatică poate fi realizată prin semnătură la sediul unității de învățământ sau prin mijloace electronice, după caz.
  4. Părintele depune/transmite, în momentul completării cererii, o fotocopie a actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere a copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale. In situația în care validarea cererii-tip de înscriere se face în baza declarației pe propria răspundere, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai copiilor au obligația de a prezenta în format fizic documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul primar în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.
  5. Pe lângă documentele menționate anterior, părinții pot depune și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, în conformitate cu Art. 10 din metodologie, precum și îndeplinirea criteriilor specifice ale unităților de învățământ pentru care a optat părintele în cererea de înscriere.