Anunț ”Bani de liceu” 2020/2021

Programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu” pentru elevii care urmează, la cursuri de zi, liceul sau învăţământul profesional

Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit precizate mai sus.

Cuantumul sprijinului financiar este de 250 lei lunar şi poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei și Cercetării..

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

Beneficiarii Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” nu pot beneficia în acelaşi timp şi de bursă socială.

Dosarele vor fi preluate de dirigintele fiecărei clase care are obligația de a verifica actele depuse și de a-l înregistra la secretariatul unității până la data de 25 septembrie 2020, ora 16.

CONȚINUTUL DOSARULUI

1. Cerere tip – se solicită de la dirigintele clasei;

2. Ancheta socială – se efectuează de către Serviciul public de asistență socială;

3. Acte din care să reiasă venitul brut realizat de fiecare părinte/susținător legal (adeverință salariat, adeverință ANAF, adeverință Registru agricol, etc.) pentru lunile iunie, iulie, august;

4. Acte din care să reiasă numărul membrilor de familie aflați în întreținere (copii CI; certificate de naștere solicitant și frați, CI părinți/susținători legali, certificat deces);

5. Adeverințe de elev/student pentru frați/surori;

6. Adeverință tip din care să reiasă media anului școlar 2019/2020 și numărul de absențe nemotivate;

7. Declarație notarială în cazul în care unul sau ambii părinți/susținători legali nu au realizate venituri în lunile iunie, iulie, august;

8. Extras de cont bancar pe numele elevului (contul în care va fi virată bursa).

NOTĂ

Termenul familie desemnează:

– soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună;

persoana necăsătorită care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa;

– bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi se gospodăresc împreună.